GX ĐỒNG TIẾN PT

GX ĐỒNG TIẾN PT

CHÚA NHẬT 28 THƯỜNG NIÊN

Read more 0
CHÚA NHẬT 28 THƯỜNG NIÊN
Ngày 1
5-10-2017
Lời Chúa: Mt 22,1-14
Khi ấy, Chúa Giêsu lại phán cùng các đầu mục tư tế và kỳ lão trong dân những dụ ngôn này rằng: "Nước trời giống như vua kia làm tiệc cưới cho hoàng tử. Vua sai đầy tớ đi gọi những người đã được mời dự tiệc cưới, nhưng họ không chịu đến. Vua lại sai các đầy tớ khác mà rằng: "Hãy nói cùng những người đã được mời rằng: Này ta đã dọn tiệc sẵn rồi, đã hạ bò và súc vật béo tốt rồi, mọi sự đã sẵn sàng: xin mời các ông đến dự tiệc cưới". Những người ấy đã không đếm xỉa gì và bỏ đi: người thì đi thăm trại, người thì đi buôn bán; những người khác thì bắt đầy tớ vua mà nhục mạ và giết đi. Khi vua nghe biết, liền nổi cơn thịnh nộ, sai binh lính đi tru diệt bọn sát nhân đó, và thiêu huỷ thành phố của chúng. Bấy giờ vua nói với các đầy tớ rằng: "Tiệc cưới đã dọn sẵn sàng, nhưng những kẻ đã được mời không đáng dự. Vậy các ngươi hãy ra các ngả đường, gặp bất cứ ai, thì mời vào dự tiệc cưới". Các đầy tớ liền đi ra đường, gặp ai bất luận tốt xấu, đều quy tụ lại và phòng cưới chật ních khách dự tiệc.
Ðoạn vua đi vào quan sát những người dự tiệc, và thấy ở đó một người không mặc y phục lễ cưới. Vua liền nói với người ấy rằng: "Này bạn, sao bạn vào đây mà lại không mặc y phục lễ cưới?" Người ấy lặng thinh. Bấy giờ vua truyền cho các đầy tớ rằng: "Trói tay chân nó lại, ném nó vào nơi tối tăm, ở đó sẽ phải khóc lóc và nghiến răng! Vì những kẻ được gọi thì nhiều, còn những kẻ được chọn thì ít".
Suy Niệm:
Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu ví: “Nước Trời cũng giống như chuyện một vua kia mở tiệc cưới cho con mình”. Ông cho mời các quan khách, nhưng họ đều kiếm lý do để từ chối; thậm chí, còn sỉ nhục các đầy tớ của vua và giết đi.
Cuối cùng vua sai đầy tớ đi mời tất cả mọi người bất kể tốt xấu vào dự tiệc của ông. Rủi thay, có một thực khách không mặc y phục lễ cưới. Ông liền ra lệnh cho gia nhân: “Trói chân tay nó lại quăng nó ra chỗ tối tăm bên ngoài, ở đó người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng! Vì kẻ được gọi thì nhiều mà người được chọn thì ít”.
Là người Kitô hữu, chúng ta tất cả cũng được mời tham dự Tiệc Cứu Độ, Tiệc Yêu Thương, và ngày nay Tiệc Thánh Thể, Tiệc Hiệp Nhất, chúng ta có thái độ nào? Không đếm xỉa gì đến hay khước từ vì bận rộn chuyện đời thường? Hay ngạo mạn, tự mãn mà không thèm mặc áo cưới?
Cầu Nguyện:

Lạy Chúa Giêsu, xin cho mỗi người chúng con mau chóng đáp lời mời đến tham dự bàn tiệc Thánh Thể. Đồng thời cũng mặc lấy áo cưới là tâm hồn trong sạch. Nhờ đó, chúng con sẽ hưởng được niềm vui sung mãn trong bữa tiệc của Thiên Chúa. Amen.

CHÚA NHẬT 27 THƯỜNG NIÊN

Read more 0
CHÚA NHẬT 27 THƯỜNG NIÊN
Ngày 
8-10-2017
Lời Chúa: Mt 21,33-43
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các thượng tế và các kỳ lão trong dân rằng: "Các ông hãy nghe dụ ngôn này: Có ông chủ nhà kia trồng được một vườn nho. Ông rào dậu chung quanh, đào hầm ép rượu và xây tháp canh, đoạn ông cho tá điền thuê, rồi đi phương xa. Ðến mùa nho, ông sai đầy tớ đến nhà tá điền để thu phần hoa lợi. Nhưng những người làm vườn nho bắt các đầy tớ ông: đánh đứa này, giết đứa kia và ném đá đứa khác. Chủ lại sai một số đầy tớ khác đông hơn trước, nhưng họ cũng xử với chúng như vậy. Sau cùng chủ sai chính con trai mình đến với họ, vì nghĩ rằng: Họ sẽ kính nể con trai mình. Nhưng bọn làm vườn vừa thấy con trai ông chủ liền bảo nhau: "Ðứa con thừa tự kia rồi, nào anh em! Chúng ta hãy giết nó đi và chiếm lấy gia tài của nó". Rồi họ bắt cậu, lôi ra khỏi vườn nho mà giết. Vậy khi chủ về, ông sẽ xử trí với bọn họ thế nào?" Các ông trả lời, "Ông sẽ tru diệt bọn hung ác đó, và sẽ cho người khác thuê vườn nho để cứ mùa nộp phần hoa lợi".
Chúa Giêsu phán: "Các ông chưa bao giờ đọc thấy trong Kinh Thánh: "Chính viên đá bọn thợ loại ra, đã trở nên viên đá góc. Ðó là việc Chúa làm và là việc lạ lùng trước mắt chúng ta!" Bởi vậy, Tôi bảo các ông: Nước Thiên Chúa sẽ cất khỏi các ông để trao cho dân tộc khác biết làm cho trổ sinh hoa trái".
Suy Niệm:
Chúa Giêsu đưa ra dụ ngôn những tá điền sát nhân, Người ám chỉ những người đang lãnh đạo dân riêng của Chúa, họ không còn là những tôi tớ làm việc cho Thiên Chúa nữa, họ đã cố tình chiếm đoạt làm của riêng cho mình. Những ai làm cản trở họ, họ đều tiêu diệt bất kể là ai, cho dù là Con Một duy nhất của Ngài. Khi kể dụ ngôn này Đức Giêsu muốn nói mình chính là người con ấy, người Con của ông chủ vườn nho là Thiên Chúa.
Cầu Nguyện: 
Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con trở nên những thợ làm vườn nho trung tín đối với Chủ là Thiên Chúa cha, và biết vâng nghe lời Con Một của ngài chính là Chúa, để chúng con xứng đáng hưởng huê lợi Chúa ban. Amen.


KÍNH TRỌNG THỂ LỄ ĐỨC MẸ MÂN CÔI

Read more 0
CHÚA NHẬT 25 THƯỜNG NIÊN
KÍNH TRỌNG THỂ LỄ ĐỨC MẸ MÂN CÔI
Ngày 1-10-2017
Lời Chúa: Lc 1,26-38
Khi ấy, Thiên Thần Gabriel được Chúa sai đến một thành xứ Galilêa, tên là Nadarét, đến với một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse, thuộc chi họ Ðavít, trinh nữ ấy tên là Maria. Thiên thần vào nhà trinh nữ và chào rằng: "Kính chào Trinh Nữ đầy ơn phước, Thiên Chúa ở cùng Trinh Nữ". Nghe lời đó, Trinh Nữ bối rối và tự hỏi lời chào đó có ý nghĩa gì. Thiên thần liền thưa: "Maria đừng sợ, vì đã được ơn nghĩa với Chúa. Này Trinh Nữ sẽ thụ thai, hạ sinh một con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao trọng và được gọi là Con Ðấng Tối Cao. Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngôi báu Ðavít tổ phụ Người. Người sẽ cai trị đời đời trong nhà Giacóp, và triều đại Người sẽ vô tận.
Nhưng Maria thưa với thiên thần: "Việc đó xảy đến thế nào được, vì tôi không biết đến người nam?"
Thiên thần thưa: "Chúa Thánh Thần sẽ đến với trinh nữ và uy quyền Ðấng Tối Cao sẽ bao trùm trinh nữ. Vì thế, Ðấng trinh nữ sinh ra sẽ là Ðấng Thánh và được gọi là Con Thiên Chúa. Và này, Isave chị họ trinh nữ cũng đã thụ thai con trai trong lúc tuổi già và nay đã mang thai được sáu tháng, người mà thiên hạ gọi là son sẻ; vì không có việc gì mà Chúa không làm được".
Maria liền thưa: "Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời Thiên thần truyền". Và thiên thần cáo biệt trinh nữ.
Suy Niệm:
Hôm nay, khi nói tiếng “Xin vâng” với Thiên thần, Mẹ Maria đã khai thông chương trình cứu chuộc của Thiên Chúa. Sau hai tiếng “Xin vâng”, Ngôi Hai xuống thế làm người, tượng thai trong lòng Đức Mẹ.
Khi nói tiếng “Xin vâng” với Thiên thần, Mẹ Maria ràng buộc tất cả đời mình vào chương trình của Thiên Chúa. Vì xin vâng mà phải sinh con trong hang đá nghèo nàn. Vì xin vâng mà phải trốn chạy sang Ai cập. Vì xin vâng mà chấp nhận lời ông già Simêon: “Một lưỡi gươm sẽ đâm thấu tâm hồn bà”. Vì xin vâng mà theo Đức Giêsu trên khắp các nẻo đường truyền giáo. Vì xin vâng mà phải đứng dưới chân thập giá, chịu mọi đau đớn, khổ nhục với con, dường như cùng chết với con.
Cầu Nguyện:
Lạy Chúa, để chương trình của Chúa được thực hiện, thì chúng con phải biết noi gương Mẹ Maria nói tiếng "Xin vâng" với Chúa.
Xin cho chúng con biết từ bỏ ý riêng để vâng theo ý Chúa, biết bỏ chương trình riêng để đi vào chương trình của Chúa. Biết xin vâng khi vui, cũng như lúc buồn, khi hạnh phúc, cũng như lúc đau khổ.
Biết noi gương Mẹ, xin vâng trong ngày truyền tin vui tươi, và xin vâng cả khi đứng dưới chân thập giá đau buồn. Xin Vâng từng giây phút trong cuộc đời.

Lạy Mẹ, xin dạy chúng con hai tiếng XIN VÂNG như Mẹ. Amen.
Read more 0
CHÚA NHẬT 25 THƯỜNG NIÊN
Ngày 
24-9-2017
Lời Chúa: Mt 20,1-16a
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ngôn này rằng: "Nước trời giống như chủ nhà kia sáng sớm ra thuê người làm vườn nho mình. Khi đã thoả thuận với những người làm thuê về tiền công nhật là một đồng, ông sai họ đến vườn của ông. Khoảng giờ thứ ba, ông trở ra, thấy có những người khác đứng không ngoài chợ, ông bảo họ rằng: "Các ngươi cũng hãy đi làm vườn nho ta, ta sẽ trả công cho các ngươi xứng đáng". Họ liền đi. Khoảng giờ thứ sáu và thứ chín, ông cũng trở ra và làm như vậy.
Ðến khoảng giờ thứ mười một ông lại trở ra, và thấy có kẻ đứng đó, thì bảo họ rằng: "Sao các ngươi đứng nhưng không ở đây suốt ngày như thế?" Họ thưa rằng: "Vì không có ai thuê chúng tôi". Ông bảo họ rằng: "Các ngươi cũng hãy đi làm vườn nho ta".
Ðến chiều chủ vườn nho bảo người quản lý rằng: "Hãy gọi những kẻ làm thuê mà trả tiền công cho họ, từ người đến sau hết tới người đến trước hết." Vậy những người làm từ giờ thứ mười một đến, lãnh mỗi người một đồng.
Tới phiên những người đến làm trước, họ tưởng sẽ lãnh được nhiều hơn, nhưng họ cũng chỉ lãnh mỗi người một đồng. Ðang khi lãnh liền, họ lẩm bẩm trách chủ nhà rằng: "Những người đến sau hết chỉ làm có một giờ, chúng tôi chịu nắng nôi khó nhọc suốt ngày mà ông kể họ bằng chúng tôi sao"? Chủ nhà trả lời với một kẻ trong nhóm họ rằng: "Này bạn, tôi không làm thiệt hại bạn đâu, chớ thì bạn đã không thoả thuận với tôi một đồng sao?" Bạn hãy lấy phần bạn mà đi về, tôi muốn trả cho người đến sau hết bằng bạn, nào tôi chẳng được phép làm như ý tôi muốn sao? Hay mắt bạn ganh tị, vì tôi nhân lành chăng? Như thế, kẻ sau hết sẽ nên trước hết, và kẻ trước hết sẽ nên sau hết".
Suy Niệm:
Phần thưởng trong nước Thiên Chúa không được tính theo số lượng giờ giấc nhưng trước hết phải căn cứ vào niềm tinTin vào sự quảng đại và tình thương bao la của Thiên Chúa và sau là trung thành với niềm tin  đó.
Vì thế dù chỉ được Chúa kêu gọi một phút giây trước giờ tàn của cuộc sống thì sự trung thành cũng vẫn cần thiết.
Con người không có quyền ghen tị với sự quảng đại của Thiên Chúa. Nếu một ai đó thấy cuộc đời của mình không được Chúa đối xử lại một cách quảng đại, thì lý do không phải tại Chúa, mà họ phải hồi tâm trở lại với lòng mình xem mình đã sống với Chúa như thế nào.
Cầu Nguyện:
Lạy Chúa, mỗi cuộc đời, mỗi con người chúng con đều được mời gọi và nhận cả tấm lòng của Ông Chủ, đó là Tình Yêu, là chính Chúa.
Nếu chúng con nhận ra mình được yêu thương và mở lòng đón nhận là đủ thỏa mãn cho chúng con, chúng con sẽ vui vẻ hăng hái trong vườn nho của Chúa dù cuộc đời có ngắn dài khác nhau.
Chúng con sẽ không còn phải so đo tính toán vật chất, không phen bì ấm ức, phàn nàn ganh tị với những người mà cuộc đời toàn hoa hồng. Amen.
VUI VỚI NGƯỜI VUI
Tối thứ Tư ngày 20/9/2017, Anh Giuse Nguyễn Văn Ngãi, Our Lady of Refuge Parish, Diocese of  San Jose (Hoa Kỳ) – và chị Maria Lê Thị Tố Liễu, gh.Phêrô, gx.Đồng Tiến.


Anh chị đã cử hành Bí Tích Hôn Phối tại Nhà Thờ Đồng Tiến. Giáo xứ chia vui và cầu chúc anh chị trọn đời chung thủy và hạnh phúc bên nhau trong tình yêu của Chúa.

CHÚA NHẬT 24 THƯỜNG NIÊN

Read more 0
CHÚA NHẬT 24 THƯỜNG NIÊN
Ngày
 17-9-2017
Lời Chúa: Mt 18,21-35
Khi ấy, Phêrô đến thưa cùng Chúa Giêsu rằng: "Lạy Thầy, khi anh em xúc phạm đến con, con phải tha thứ cho họ mấy lần. Có phải đến bảy lần không?" Chúa Giêsu đáp: "Thầy không bảo con phải tha đến bảy lần, nhưng đến bảy mươi lần bảy.
"Về vấn đề này, thì Nước Trời cũng giống như ông vua kia muốn tính sổ với các đầy tớ. Trước hết, người ta dẫn đến vua một người mắc nợ mười ngàn nén bạc. Người này không có gì trả, nên chủ ra lệnh bán y, vợ con và tất cả tài sản của y để trả hết nợ. Người đầy tớ liền sấp mình dưới chân chủ và van lơn rằng: "Xin vui lòng cho tôi khất một kỳ hạn và tôi sẽ trả cho ngài tất cả". Người chủ động lòng thương, trả tự do và tha nợ cho y.
"Khi ra về, tên đầy tớ gặp một người bạn mắc nợ y một trăm bạc: Y tóm lấy, bóp cổ mà nói rằng: "Hãy trả nợ cho ta". Bấy giờ người bạn sấp mình dưới chân và van lơn rằng: "Xin vui lòng cho tôi khất một kỳ hạn, tôi sẽ trả hết nợ cho anh". Y không nghe, bắt người bạn tống giam vào ngục, cho đến khi trả nợ xong.
"Các bạn y chứng kiến cảnh tượng đó, rất khổ tâm, họ liền đi thuật với chủ tất cả câu truyện. Bấy giờ chủ đòi y đến vào bảo rằng: "Tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết nợ cho ngươi, vì ngươi đã van xin ta; còn ngươi, sao ngươi không chịu thương bạn ngươi như ta đã thương ngươi?" Chủ nổi giận, trao y cho lý hình hành hạ, cho đến khi trả hết nợ.
"Vậy Cha Ta trên trời cũng xử với các con đúng như thế, nếu mỗi người trong các con không hết lòng tha thứ cho anh em mình".
Suy Niệm: 
Thiên Chúa luôn yêu thương chúng ta và sẵn sàng tha thứ mọi lỗi lầm của chúng ta. Ngài giống như ông chủ đầy lòng bao dung.
Còn chúng ta là anh chị em bạn hữu với nhau. Lỗi của anh chị em đối với chúng ta không là gì so với tội lỗi của chúng ta đối với Thiên Chúa. Thế mà nhiều khi chúng ta đối xử với anh chị em như tên đầy tớ bất lương kia. Chúng ta thật vô phúc và đáng nguyền rủa biết bao. 
Cầu Nguyện:

Lạy Chúa, xin ban cho chúng con một niềm tin vững mạnh vào lòng khoan dung của Thiên Chúa, để chúng con dám đến với Chúa mỗi khi yếu đuối lỗi lầm. Xin cho chúng con một trái tim yêu thương quảng đại, để chúng con sẵn sàng tha thứ cho anh chị em chúng con như chính Chúa yêu thương tha thứ cho chúng con. Amen.

CHÚA NHẬT 23 THƯỜNG NIÊN

Read more 0
CHÚA NHẬT 23 THƯỜNG NIÊN
Ngày
 10-9-2017
Lời Chúa: Mt 18, 15-20
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Nếu anh em ngươi lỗi phạm, hãy đi sửa dạy nó, riêng ngươi và nó thôi. Nếu nó nghe ngươi, thì ngươi đã lợi được người anh em. Nếu nó không nghe lời ngươi, hãy đem theo một hoặc hai người nữa, để mọi việc được giải quyết nhờ lời hai hoặc ba nhân chứng. Nếu nó không nghe họ, hãy trình với cộng đoàn. Và nếu nó cũng không nghe cộng đoàn, ngươi hãy kể nó như người ngoại giáo và như người thu thuế.
"Thầy bảo thật các con, những gì các con cầm buộc dưới đất thì trên trời cũng cầm buộc, và những gì các con tháo gỡ dưới đất, thì trên trời cũng tháo gỡ.
"Thầy lại bảo các con, nếu hai người trong các con, ở dưới đất, mà hiệp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy, Ðấng ngự trên trời, sẽ ban cho họ điều đó. Vì ở đâu có hai hoặc ba người tụ họp nhân danh Thầy, thì Thầy ở giữa những người ấy".
Suy Niệm: 
Việc sửa lỗi anh chị em không phải là chuyện dễ, càng không được tùy tiện! Mỗi người trong chúng ta đều có cái hay cái dở, vì chẳng ai trong chúng ta là hoàn hảo. Phải biết đặt mình vào chính hoàn cảnh cụ thể của anh chị em, bởi chính chúng ta khi sống trong hoàn cảnh đó, nhiều khi tình trạng của chúng ta coi chừng lại còn tệ hại hơn.
Cũng đừng đem bụng ta để suy đoán bụng người, vì nhiều khi chúng ta suốt đời chỉ sống trong nhung lụa, môi trường “đi nâng về hứng”, còn anh chị em luôn phải đối diện với bao khó khăn, nhc nhằn.
Mục đích của việc sửa lỗi là “Phải được lợi cho người anh chị em”, chứ không phải lợi dụng cơ hội để đạp anh chị em xuống tận đáy bùn đen !
Cầu Nguyện:
Lạy Chúa, con người chúng con thật yếu đuối lầm lỡ, bởi chúng con mãi mãi là một thụ tạo bất toàn và hay sa ngã. Xin Chúa cho mỗi người chúng con luôn ý thức về sự bất toàn của mình, để có đủ thiện chí tiếp nhận những lời nhắc nh của anh chị em.
Xin Chúa uốn nắn chúng con thành những người con ngoan hiền, để mãi mãi chúng con là những người con yêu dấu của tình thương Chúa. Amen.
KHÓC VỚI NGƯỜI KHÓC
Bà Maria Nguyễn Thị Tân (Bà Công), 73t, gh.Phêrô, được Chúa gọi về ngày 7/9/2017. Thánh lễ an táng được cử hành tại Nhà Thờ Đồng Tiến, lúc 5g00 ngày 9/9/2017, và an táng tại đất thánh giáo xứ Đồng Tiến.
 Xin cầu cho linh hồn Maria sớm về hưởng kiến tôn nhan Chúa.CHÚA NHẬT 22 THƯỜNG NIÊN

Read more 0
CHÚA NHẬT 22 THƯỜNG NIÊN
Ngày
3-9-2017
Lời Chúa: Mt 16,21-27
Khi ấy, Chúa Giêsu bắt đầu tỏ cho các môn đệ thấy: Người sẽ phải đi Giêrusalem, phải chịu nhiều đau khổ bởi các kỳ lão, luật sĩ và thượng tế, sẽ bị giết và ngày thứ ba thì sống lại. Phêrô kéo Người lại mà can gián Người rằng: "Lạy Thầy, không thể thế được! Thầy sẽ chẳng phải như vậy đâu". Nhưng Người quay lại bảo Phêrô rằng: "Hỡi Satan, hãy lui ra đàng sau Thầy, con làm cớ cho Thầy vấp phạm, vì con chẳng hiểu biết những gì thuộc về Thiên Chúa, mà chỉ hiểu biết những sự thuộc về loài người".
Bấy giờ Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Nếu ai muốn theo Thầy, thì hãy từ bỏ mình đi, và vác thập giá mình mà theo Thầy. Vì chưng, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai đành mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ được sự sống. Nếu ai được lợi cả thế gian mà thiệt hại sự sống mình, thì được ích gì? Hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi được sự sống mình? Bởi vì Con Người sẽ đến trong vinh quang của Cha Người, cùng với các thiên thần của Người, và bấy giờ, Người sẽ trả công cho mỗi người tuỳ theo việc họ làm".
Suy Niệm:
Tin Mừng hôm nay kể lại việc Đức Giêsu đòi hỏi những người Ngài muốn gọi và chọn để ra đi thi hành sứ vụ cần phải từ bỏ mình và vác thập giá theo Ngài”.
Từ bỏ chính mình, vác thập giá mà theo Chúa, tức là chấp nhận đi trên con đường mà chính Đức Giêsu đã đi. Con đường đó là một con đường hẹp. Con đường của hy sinh, từ bỏ. Con đường của tự hủy. Con đường khiêm tốn và là con đường vâng phục thánh ý Chúa Cha hoàn toàn.
Cầu Nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã đưa ra một đòi hỏi: “ai muốn theo Chúa để trở thành môn đệ Chúa thì phải từ bỏ chính mình và vác thập giá mà theo”. Xin cho chúng con biết từ bỏ những gì thuộc về đời sống vật chất, hay những quyến rũ của quyền lực, danh vọng để mạnh dạn bước theo Chúa. Amen.
KHÓC VỚI NGƯỜI KHÓC
Bà Anna Nguyễn Thị Thu, 73t, gh.Gioan, được Chúa gọi về ngày 31/8/2017. Thánh lễ an táng được cử hành tại Nhà Thờ Đồng Tiến, lúc 5g00 ngày 2/9/2017, và an táng tại đất thánh giáo xứ Đồng Tiến.
 Xin cầu cho linh hồn Anna sớm về hưởng kiến tôn nhan Chúa.CHÚA NHẬT 21 THƯỜNG NIÊN

Read more 0
CHÚA NHẬT 21 THƯỜNG NIÊN
Ngày 2
7-8-2017
Lời Chúa: Mt 16,13-20
Khi ấy, Chúa Giêsu đến địa hạt thành Xêsarêa Philipphê, và hỏi các môn đệ rằng: "Người ta bảo Con Người là ai?" Các ông thưa: "Người thì bảo là Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là Êlia, kẻ khác lại bảo là Giêrêmia hay một tiên tri nào đó". Chúa Giêsu nói với các ông: "Phần các con, các con bảo Thầy là ai?" Simon Phêrô thưa rằng: "Thầy là Ðức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống". Chúa Giêsu trả lời rằng: "Hỡi Simon con ông Giona, con có phúc, vì chẳng phải xác thịt hay máu huyết mạc khải cho con, nhưng là Cha Thầy, Ðấng ngự trên trời. Vậy Thầy bảo cho con biết: Con là Ðá, trên đá này Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và cửa địa ngục sẽ không thắng được. Thầy sẽ trao cho con chìa khoá nước trời: sự gì con cầm buộc dưới đất, trên trời cũng cầm buộc; và sự gì con cởi mở dưới đất, trên trời cũng cởi mở". Bấy giờ Người truyền cho các môn đệ đừng nói với ai rằng Người là Ðức Kitô.
Kể từ đó, Chúa Giêsu bắt đầu tỏ cho các môn đệ thấy: Người sẽ phải đi Giêrusalem, phải chịu nhiều đau khổ bởi các kỳ lão, luật sĩ và thượng tế, phải bị giết, và ngày thứ ba thì sống lại. Phêrô kéo Người lại mà can gián Người rằng: "Lạy Thầy, xin Chúa giúp Thầy khỏi điều đó. Thầy chẳng phải như vậy đâu". Nhưng Người quay lại bảo Phêrô rằng: "Hỡi Satan, hãy lui ra đàng sau Thầy, con làm cho Thầy vấp phạm, vì con chẳng hiểu biết những sự thuộc về Thiên Chúa, mà chỉ hiểu biết những sự thuộc về loài người".
Suy Niệm:
Còn các con, các con bảo Thầy là ai?, đó là câu hỏi mà Chúa hỏi các tông đồ năm xưa, và cũng chính là câu hỏi Chúa hỏi mỗi người chúng ta hôm nay, là những người môn đệ của Chúa: “Còn các con, các con bảo Thầy là ai?”.
Qua những điều ta nghe nói và những điều đã học về Chúa Giêsu, thật dễ dàng để mau mắn trả lời: Chúa là Con Thiên Chúa, là Đức Kitô. Câu trả lời thật đúng. Nhưng liệu câu trả lời của ta có xuất phát từ chính những gì ta đang sống không ?
Cuộc sống của ta chính là câu trả lời về Đức Kitô là ai. Mỗi Kitô hữu là một người mang Chúa Kitô trong mình. Cuộc sống mỗi ngày sẽ có những khó khăn, trái ý, đau khổ xảy đến, nhưng trong mỗi hoàn cảnh đó, câu trả lời về Chúa Kitô lại càng rõ nét.
Cầu Nguyện:
Lạy Chúa, được biết Chúa, theo Chúa là một hạnh phúc. Xin Chúa giúp con biết tìm kiếm sự hiểu biết và tuyên xưng niềm tin vào Chúa mỗi ngày qua những chọn lựa chấp nhận hy sinh, để hình ảnh Chúa càng ngày càng nổi lên rõ nét trong con, ngõ hầu, con trở nên một dấu chỉ để người khác biết Chúa. Amen. 

CHÚA NHẬT 20 THƯỜNG NIÊN

Read more 0
CHÚA NHẬT 20 THƯỜNG NIÊN
Ngày
20-8-2017
Lời Chúa: Mt 15,21-28
Khi ấy, ra khỏi đó, Chúa Giêsu lui về miền Tyrô và Siđon, thì liền có một bà quê ở Canaan từ xứ ấy đến mà kêu cùng Người rằng: "Lạy Ngài là con Vua Ðavít, xin thương xót tôi: con gái tôi bị quỷ ám khốn cực lắm". Nhưng Người không đáp lại một lời nào. Các môn đệ đến gần Người mà xin rằng: "Xin Thầy thương để bà ấy về đi, vì bà cứ theo chúng ta mà kêu mãi". Người trả lời: "Thầy chỉ được sai đến cùng chiên lạc nhà Israel". Nhưng bà kia đến lạy Người mà nói: "Lạy Ngài, xin cứu giúp tôi". Người đáp: "Không nên lấy bánh của con cái mà vứt cho chó". Bà ấy đáp lại: "Vâng, lạy Ngài, vì chó con cũng được ăn những mảnh vụn từ bàn của chủ rơi xuống". Bấy giờ, Chúa Giêsu trả lời cùng bà ấy rằng: "Này bà, bà có lòng mạnh tin. Bà muốn sao thì được vậy". Và ngay lúc đó, con gái bà đã được lành.
Suy Niệm:
Trang Tin Mừng hôm nay cho thấy, người đàn bà quê ở Canaan đã cứu con gái của mình bằng lời tuyên xưng đức tin với sự khiêm cung và tín thác. Tình yêu dành cho con đã giúp bà vượt qua mọi thử thách, và sức mạnh của lời tín thác đã mang lại niềm vui và hạnh phúc cho đứa con gái. Quả thật, Chúa không để cho những ai tín thác vào Chúa phải thất vọng bao giờ.
Cầu Nguyện:
Lạy Chúa, xin cho chúng con nhận ra sức mạnh của việc  tuyên xưng đức tin. Xin cho chúng con luôn vững lòng cậy trông vào Chúa và đừng để chúng con buồn sầu nản chí trước những thách đố mà chúng con gặp phải trong cuộc sống, bởi dầu như thế nào mọi sự chỉ có Chúa mới có câu trả lời thoả đáng cho chúng con. Amen.
KHÓC VỚI NGƯỜI KHÓC
Ông GB. Trần Văn Pháp, 63t, gh.Gioan, được Chúa gọi về ngày 16/8/2017. Thánh lễ an táng được cử hành tại Nhà Thờ Đồng Tiến, lúc 5g00 ngày 19/8/2017, và an táng tại đất thánh giáo xứ Đồng Tiến.
 Xin cầu cho linh hồn Gioan Baotixita sớm về hưởng kiến tôn nhan Chúa.


 
Powered by by: Blogger